Samfund

Silkeborg skal være frikommune på beskæftigelsesområdet

Foto: Silkeborg kommune

Regeringen har udvalgt Silkeborg som én af fire frikommuner på beskæftigelsesområdet. Vi skal være med til at udfordre og inspirere Regeringen, Folketinget og alle kommuner i Danmark ved at vise nye veje for beskæftigelsesindsatsen.

I de kommende tre år bliver Silkeborg Kommune sat så fri som muligt af statslig regulering og får størst mulig frihed til at lave den beskæftigelsesindsats, som Silkeborg mener kommer borgeren allermest til gavn. Beskæftigelsesministeren indkalder de relevante forligskredse på beskæftigelsesområdet til forhandlinger om, hvordan de konkrete rammer for forsøget skal være i den treårige periode. Regeringen ønsker at øge den lokale forankring og give mest mulig frihed til kommunerne, så sagsbehandlerne i jobcentrene kan bruge deres faglighed med mindre statslig kontrol til gavn for borgere og virksomheder.

Effektiv indsats i Silkeborg

Silkeborg Kommune har gennem det seneste årti udviklet en effektiv beskæftigelsesindsats med tæt involvering af borgere og virksomheder, en høj faglighed hos medarbejderne omkring beskæftigelse, og et stærkt samarbejde med samarbejdspartnere fra erhvervsliv, faglige organisationer/a-kasser mv.

Byrådet har en klar politisk ambition om, at en aktiv beskæftigelsesindsats skal hjælpe flest mulige borgere med at finde en plads på arbejdsmarkedet, også selv om de eventuelt har nedsat arbejdsevne, og at kommunen prioriterer indsatsen med at hjælpe virksomhederne med adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Regeringens valg af Silkeborg

Regeringen har blandt andet udvalgt Silkeborg Kommune som frontløber fordi:

  • Silkeborg Byråd har et klart politisk fokus på en aktiv beskæftigelsesindsats. Byrådets tilgang er, at borgerne oplever øget livskvalitet ved at være del af et fællesskab på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne opnår nye muligheder for vækst ved at inkludere ledige på deres arbejdsplads. Den politiske ambition er, at flest mulige borgere skal finde en plads på arbejdsmarkedet, også selv om de evt. har nedsat arbejdsevne, og at kommunen meget aktivt hjælper virksomhederne med at finde dygtige medarbejdere. De seneste snart 10 år har kommunen i flere omgange investeret markant i at skabe gode rammer for en borgerinvolverende, virksomhedsrettet og helhedsorienteret indsats på en lang række målgruppeområder.
  • Tæt involvering af borgere og virksomheder. Som frikommune er der lagt op til færre system- og proceskrav for at kunne løfte blikket mod borgernes og virksomhedernes ressourcer og behov. I Silkeborg bygger beskæftigelsespolitikken og den daglige indsats på tillid til, at borgerne gerne vil i arbejde, og at virksomhederne gerne vil bidrage til, at alle får et fodfæste på arbejdsmarkedet. Medarbejdernes faglighed og tro på, at borgeren kan komme i arbejde, er i sig selv en medvirkende årsag til, at ledige finder et arbejde. Det er en af de mest markante konklusioner fra Beskæftigelses Indikator Projektet. Kommunens medarbejdere tror på borgernes ressourcer, når de skal udvikle sig mod job, og kommunen har samarbejdet med Væksthusets Forskningscenter om projekt ”troen på borgernes jobchance”. Aktuelt indgår Silkeborg Kommune i det ambitiøse partnerskab Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB) forankret ved Aalborg Universitet. Her henter kommunen omfattende inspiration til, hvordan kommunen kan styrke evnen til at involvere borgerne – ikke mindst ledige langt fra arbejdsmarkedet – i at finde netop deres bedste vej mod beskæftigelse.
  • Frontløber på nye løsninger. Silkeborg Kommune vil gerne sætte fingeraftryk på beskæftigelsesindsatsen, og derfor har kommunen i mange år været en frontløber i udviklingen af nye løsninger. Den energi og vilje til at afprøve rammerne, lære og kvalificere vil blive taget med ind i rollen som frikommune. Nogle af de nye løsninger, som kan folde sig yderligere ud som frikommune, er f.eks.:
  • Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere: Jobcentret samarbejder med Familieafdelingen og Socialafdelingen om fælles casemanager-indsatser, hvor sagsbehandlere tilbyder udsatte borgere en sammenhængende indsats på tværs af forskellige lovgivningers muligheder. Indsatserne har opnået succeskriterierne for beskæftigelseseffekt, har bidraget til øget trivsel og kan desuden dokumentere høj borgertilfredshed. Dertil kommer, at Silkeborg Kommune har udviklet en tværgående samarbejdsmodel på ungeområdet og er på vej til at implementere en lignende model på voksenområdet. Samarbejdsmodellerne fremmer, at borgere med en sag i flere fagafdelinger oplever en forenklet og mere koordineret indsats, der bl.a. skal medføre, at flere borgere med komplekse problemstillinger kommer i arbejde og oplever øget livsmestring.
  • Styrket beskæftigelsesindsats i boligområder med mange ledige: Byrådet har investeret i en ekstra indsats for at nedbringe ledighed og antal offentligt forsørgede i boligområder, som har relativt mange beboere uden for arbejdsmarkedet. Den styrkede indsats har bidraget til, at et boligområde blev taget ud af regeringens ghettoliste og succeskriterierne for reduktion af antal forsørgede i områderne opnås.
  • Høj beskæftigelsesfaglighed. Medarbejdernes beskæftigelsesfaglighed er det vigtigste redskab til at hjælpe borgerne i arbejde eller uddannelse. Derfor udvikler kommunen løbende medarbejdernes faglighed med høje professionelle standarder. Det sker blandt andet ved at deltage i forskningsprojekter, som træner medarbejderne i involvering og jobrettede samtaler med afsæt i borgernes ressourcer og mål. Alle beskæftigelsesmedarbejdere tilbydes et diplommodul i virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, og Silkeborg Kommune har gennem en årrække opbygget en læringskultur, hvor jobcentrets medarbejdere deltager i systematisk kollegial sparring og feedback. Silkeborg Kommune vil bruge en status som frikommune med færre systemkrav til at sætte endnu mere tryk på at udvikle medarbejdernes beskæftigelsesfaglighed og sætte den yderligere i spil sammen med borgerne.
  • Styr på driften. Silkeborg Kommune har styr på driften på beskæftigelsesområdet, og lever op til fokusmålene om samtaler og aktive tilbud. En stabil og sikker drift er en afgørende forudsætning for at skabe udvikling og kunne gå nye veje. Som frikommune vil Silkeborg Kommune ikke ”slippe driftstøjlerne”, men forsat sikre at den daglige drift fungerer og at kommunen lever op til de rammer, der måtte blive sat for frikommunerne.
  • Tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets parter er tætte alliancepartnere i Silkeborg Kommunes indsats og udvikling, og kommunen har et tæt og fortroligt samarbejde med udgangspunkt i en samarbejdsaftale. Arbejdsmarkedets parter vil blive involveret i drøftelser og fælles inspiration til, hvordan vi i fællesskab udnytter de nye muligheder som frikommune.

Kommentarer