Kjellerup

Silkeborg Kommune på vej mod hård økonomisk opbremsning

Foto: Silkeborg kommune

Silkeborg Kommune har overskredet den aftalte serviceramme og ser nu ind i en millionbøde fra staten. Derfor varsler byrådet nu besparelser på 84 milllioner kroner.

Silkeborg byråd skal i august tage stilling til besparelser på 84 millioner kroner inden nytår. Ellers risikerer kommunen at få en ’bøde’ fra staten på 60-80 millioner kroner for at overskride den serviceramme, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet. Samtidig skal byrådet i de kommende budgetforhandlinger drøfte et forslag om at omprioritere 90 millioner kroner i kommunens budget for 2023.

Besparelser for 84 millioner kroner inden nytår

Udgifterne på en række serviceområder stiger, og for at undgå en ’millionbøde’ fra staten for at overskride servicerammen ventes byrådet i slutningen af august at vedtage besparelser på omkring 84 millioner kroner i resten af 2022. 

Forslagene til besparelser kan ses på dagsordnerne til de enkelte fagudvalgs møder i begyndelsen af august, og byrådet tager stilling til besparelserne på byrådsmødet 29. august 2022.

Allerede ved budgetopfølgningen i marts blev organisationen bedt om at træde på bremsen, men siden er udgifterne på de store velfærdsområder fortsat steget mere end forventet. 

Byrådet besluttede derfor at fremrykke budgetopfølgningen med en måned, og på et ekstraordinært møde 28. juni 2022 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget den økonomiske situation og besluttede at:

  • Det forventede merforbruget på cirka 114 millioner kroner til børn og unge med særlige behov, socialområdet, ældreområdet og kollektiv trafik nulstilles, så udgifter og indtægter i budgetterne balancerer. 
  • Alle kommunens serviceområder skal med forskellig procentbesparelser bidrage med en samlet besparelse på 84 millioner kroner for at mindske risikoen for at få en ’bøde’ i form af en sanktion til staten for at overskride servicerammen for 2022, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet. 

Omprioritering af 90 millioner kroner i 2023

Kommunens udgifter stiger især på familieområdet, socialområdet, ældreområdet, kollektiv trafik, myndighedsbehandling og it. Borgmesteren foreslår derfor, at kommunens budget på disse områder tilføres 90 mio. kr. fra 2023. Samtidig skal der findes besparelser for det samme beløb andre steder i budgettet for at sikre balance mellem indtægter og udgifter. 

Forslagene til både budgetudvidelser og besparelser kan ses i dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 9. august 2022 (sag 4), hvor udvalget har drøftet forslaget.

Forslaget om at omprioritere 90 millioner kroner i kommunens budget fra 2023 indgår nu i den videre budgetproces.

Byrådets holder det årlige budgetseminar 23. og 24. august, og herefter går budgetforhandlingerne mellem de politiske partier i byrådet for alvor i gang. 

Byrådet førstebehandler budgettet på byrådsmødet 13. september 2022, og andenbehandlingen af budgettet foregår 11. oktober 2022, hvor byrådet vedtager næste års budget.

 

Kommentarer