Debat og politik

Grøn omstilling: Regionsrådet vedtager affaldsplan for hospitalerne

Ifølge Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi skal 70 procent af affaldet fra regionens drift genanvendes senest i 2030. Foto: Region Midtjylland

I 2021 producerede Region Midtjyllands hospitaler og regionshuse knap 7.000 tons affald. Kun 23 procent blev genanvendt. Regionens målsætning er 70 procent genanvendelse af affaldet i 2030, og derfor vedtog regionsrådet forleden en regional affaldsplan.

Ifølge Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi skal 70 procent af affaldet fra regionens drift genanvendes senest i 2030, og samtidig har Region Midtjylland et bæredygtighedsmål om at være en CO2-neutral cirkulær region i 2050. Hvis målene skal indfries, og Affaldsbekendtgørelsen, der træder i kraft 1. januar 2023, skal overholdes, er sortering og genanvendelse af affaldet fra regionens matrikler helt afgørende.

Regionsrådet i Region Midtjylland har derfor i dag vedtaget en regional affaldsplan. Den rummer blandt andet en beskrivelse af, hvilke fraktioner – altså produktkategorier – medarbejderne i Region Midtjylland fremover skal sortere i.

Ambitionen er overordnet, at regionen skal være med til at skubbe til udviklingen i markedet, så langt mere emballage og andre produkter fra hospitalsdriften produceres på en måde, så det er muligt at genanvende og samtidig skubbe til genanvendelsesmarkedet, så vi bevarer materialernes værdi og undgår “down-cycling”, der modsat genanvendelse indebærer et tab i kvalitet fra det originale produkt til det nye.

– Som stor offentlig virksomhed har Region Midtjylland et samfundsansvar, og vi har en forpligtelse til at forsøge at omstille hospitalerne til grønnere drift, også selv om det kan være en stor og kompleks opgave. Vi skal bruge ressourcerne smartere og nedbringe vores CO2-aftryk, og vi er på vej. Nu går sorteringsarbejdet for alvor i gang, og vi kommer til at tage mange flere skridt de kommende år, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

I 2021 blev 70 procent af Region Midtjyllands affald sendt til forbrænding. Det svarer til cirka 4.900 tons. Ved at genanvende en større andel af affaldet, kan ressourceforbruget nedsættes, og dermed mindskes CO2-udledningen ved udvinding, forarbejdning og transport.

Rammebevilling på 2,5 millioner kroner i 2022

Affaldsplanen er resultatet af et bredt samarbejde mellem regionens Center for Bæredygtige Hospitaler og en regional affaldsgruppe, hvor alle hospitalerne og psykiatriområdet er repræsenteret.

Nu går hospitaler og afdelinger på tværs af hele region i gang med pilotprojekter, der skal gøre hele organisationen endnu klogere på affaldssortering. Pilottestperioden løber frem til marts 2023. Herefter foretages en evaluering af pilotprojekternes effekt og økonomi, inden affaldsplanen implementeres fuldt ud i Region Midtjylland i 2. kvartal af 2023.

– Affaldsplanen er absolut nødvendig, men det vil selvfølgelig betyde ændrede arbejdsgange og nogle praktiske forhold, der skal på plads. Derfor kommer implementeringen til at ske over flere etaper. Flere affaldsfraktioner betyder, at der skal bruges mere tid til at sortere, transportere og tømme affaldsbeholdere, og vi skal have nye og flere beholdere og vogne, ny skiltning og mere plads til containere. Derfor er der behov for den investering, som regionsrådet i dag har besluttet, siger Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Regionsrådet har vedtaget en rammebevilling på 2,5 millioner kroner fra puljen til bæredygtighedsinitiativer, som blev prioriteret med Budget 2022.

Læs Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/baredygtighed/strategi/rm—strategi-for-baredygtighed_enkeltsidet_tilgangelig.pdf 

Fakta: Om affaldsplanen

Affaldsplanen er delt ind i fire spor. Denne opdeling er lavet, fordi det affald, som vi producerer i de fire områder, er forskellig. Derfor skal det indsamles og behandles på forskellige måder for at opnå den nemmeste sortering og den bedst mulige genanvendelse.

De fire spor er:

·         KLINISK: Alle kliniske områder fx skyllerum, klinikker og ambulatorier. Affaldet produceres, når vi udfører vores arbejde, fx affald fra en operation eller behandling.

·         TEKNISK: Tekniske afdelinger såsom, varemodtagelse, lager og medikoteknik. Affaldet produceres, når vi udfører vores arbejde, fx renovering af et lokale.

·         KØKKEN: Alle områder, hvor der produceres mad. Affaldet produceres, når vi udfører vores arbejde.

·         ØVRIGE: Øvrige dækker kontorer, personalestuer, ankomsthaller og lignende.

Ud over de fire hovedspor vil der også være områder, der ikke falder ind under dem. Her skal der laves individuelt tilpasset affaldssortering. Det gælder for eksempel midtVask og Hospitalsapoteket.

Socialområdet er ikke omfattet af planen, da affaldssorteringen på de enkelte bosteder er tilknyttet de kommunale affaldsordninger.

Kommentarer