Kjellerup

Forslag til fremtidens detailhandel sikrer bedre plads til butikslivet

Foto: Silkeborg kommune

Et forslag til den fremtidige udvikling af detailhandlen i Silkeborg Kommune er på trapperne. Det skal være med til at styrke handelslivet i hele kommunen og sikre gode indkøbsmuligheder.

Silkeborg og Kjellerups bymidter skal fastholdes og styrkes som attraktive indkøbssteder. Omegnsbyerne skal rumme plads til butikker og serviceerhverv som mødested og forudsætning for det gode hverdagsliv. Store butikker skal placeres ved Ringvejen og ikke i nye områder ved motorvejen. Nye dagligvarebutikker placeres i vækstområderne Funder, Lysbro, Eriksborg og Skægkær og ikke på Stations- og banearealet i Silkeborg midtby.

Det er nogle af elementerne i et forslag til den fremtidige udvikling af detailhandlen i Silkeborg Kommune, som skal sikre gode rammer for kommunens handelsliv og indkøbsmuligheder i takt med, at kommunen vokser. Forslaget bygger på detailhandelsanalyser og anbefalinger udarbejdet af COWI.

Forslaget tager udgangspunkt i den nuværende struktur for detailhandlen med Silkeborg som omdrejningspunkt for hele kommune og Kjellerup som væsentlig indkøbsby for den nordlige del af kommunen, mens butikkerne i omegnsbyerne skal forsyne et lokalt opland.

Forslaget i hovedtræk

Store og små detailbutikker i Silkeborg by

 • Midtbyen skal fortsat prioriteres højt og understøttes med initiativer, der kan fremme udviklingen af en levende og attraktiv midtby.
 • Området øst for Nørreskov Bakke Randersvej/ Grønhøjvej/ Bavnehøjvej udpeges som bydelscenter med mulighed for butikker med butiksstørrelse på +500 m2, idet Center stort set er udbygget.
 • Det anbefales, at der ikke udlægges et område ved motorvejen til et større center med plads til flere store detailbutikker og detailkæder, da det kan underminere detailhandlen i Silkeborg midtby og mindre byer i kommunen.
 • Til gengæld anbefales det, at erhvervsområder, der ligger bynært i Silkeborg by, fortsat skal kunne rumme butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper såsom Biltema og Plantorama – herunder også Erhvervstrekanten.
 • Det skal være muligt at anlægge en restaurant på 400-600 m2 ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg N i Balle ved den nuværende ubemandede tankstation og pendlerplads ved Viborgvej.

Dagligvarebutikker i Silkeborg og det lokale opland

 • Foruden nuværende muligheder skal der i første omgang skabes plads til dagligvarebutikker i vækstområderne Lysbro, Eriksborg og Sejling-Skægkær.
 • Der arbejdes ikke videre med en dagligvarebutik på Stations- og Banearealet.
 • Detailhandlen skal understøtte levende bymidter i omegnsbyerne
 • Den fremtidige detailhandelsstruktur skal understøtte levende bymidter i de omegnsbyer, hvor der er en bymidte med en koncentration af butikker og serviceerhverv at bevare eller udvikle. Det betyder, at der arbejdes for en bymidte, hvor flere butikker og serviceerhverv ligger samlet, så de understøtter hinanden og gør det let for borgerne at handle.
 • Ans, Bryrup, Funder, Fårvang, Gjern, Grauballe, Kragelund, Kjellerup, Resenbro, Sejling-Skægkær, Sejs-Svejbæk, Sorring, Them, Virklund og Voel fastholdes som omegnsbyer med bymidter.

Bymidten i Skægkær udvides til syd for boldbanerne for at gøre det muligt at etablere en ny dagligvarebutik i sammenhæng med en fremtidig daginstitution og dermed skabe et nyt mødested i byen.

Kjellerup

 • Kjellerup midtby fastholdes og underbygges som et vigtigt indkøbssted for den nordlige del af kommunen.

Dagligvareforsyning i omegnsbyer uden en egentlig bymidte

 • Der skal være mulighed for at etablere butikker uden for den afgrænsede bymidte i omegnsbyer, hvor der ikke er en egentlig bymidte at ”passe på”.
 • Det gælder for byerne Demstrup, Funder Kirkeby, Gjessø, Linå, Nedre Hvam, Salten, Sjørslev, Thorning og Vinderslev.

Sådan ser processen ud:

 • Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende et udkast til forslaget til den fremtidige udvikling af detailhandlen hhv. 6. september og 20. oktober 2022.
 • Herefter udarbejdes forslaget, som skal i offentlig høring i otte uger (forventeligt i november), inden den nye detailhandelsstruktur kan godkendes af byrådet som et tillæg til den gældende kommuneplan.

Fakta om forslaget til den fremtidige detailhandel

 • Forslaget til den fremtidige udvikling af detailhandlen bygger på analyser/rapporter fra COWI om hhv. dagligvarer, udvalgsvarer og spisesteder langs motorvejen.
 • Rapporterne beskriver konsekvenserne af eventuelle ændringer af kommuneplanen i detailstrukturen og kommer med anbefalinger til, hvordan detailhandlen skal udvikle sig.
 • Rapporterne bygger videre på den detailhandelsanalyse, Silkeborg Kommune fik lavet i februar 2022, som indeholder en kortlægning af samtlige butikker og spisesteder og andre kundeorienterede serviceerhverv i Silkeborg by.
 • Detailhandelsanalysen konkluderede overordnet, at detailhandlen står stærkt i Silkeborg, men at der mangler plads til store butikker samt dagligvarebutikker i vækstområderne.

Se dagsordenpunktet og analyserne for den fremtidige detailhandel 

Kommentarer