Navnenyt

Erhvervslivet i Midtjylland står stærkt trods COVID-19

Søren Olesen, Formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og Erik Krarup, Direktør i Erhvervshus Midtjylland.

En ny tværgående analyse fra Erhvervshus Midtjylland viser, at erhvervslivet i Region Midtjylland overordnet set er sluppet nådigt gennem coronapandemien. På flere parametre ligger regionen endda over landsgennemsnittet.

Region Midtjylland har en voksende beskæftigelse (mod fald på landsplan), regionen oplever vækst i detailhandel herunder ehandel, ligesom regionen har stærke ressourceområder inden for ’Energi/Miljø’ og har over perioden 2013 til 2019 haft den hurtigst voksende it-branche i forhold til landets øvrige regioner. Det er blot nogle af konklusionerne fra den nye tværgående analyse.

Analysen er Erhvervshus Midtjyllands første af slagsen og tager temperaturen på beskæftigelsen og udviklingen på tværs af alle midtjyske kommuner. Den giver et detaljeret indblik i mange forskellige aspekter af regionens erhvervsliv, opsamler tendenser på tværs af erhvervslivet og sætter fokus på centrale erhvervspolitiske temaer:

”Det har været vigtigt for os, at den tværgående analyse leverer et vidensgrundlag, som motiverer til tværkommunale samarbejder og styrker erhvervsfremmeindsatsen på tværs af regionen. Det har været et helt centralt formål med rapporten at tegne et billede af, hvor regionen aktuelt befinder sig i forhold til de midtjyske vækstdrivere og styrkepositioner”, siger formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse Søren Olesen.

Sund udvikling i beskæftigelsen

Rapporten tegner et billede af en region, der samlet set står stærkt i forhold til resten af landet, og som kun på få områder har oplevet tilbagegang. Oplevelsesøkonomien har været hårdt ramt af nedlukninger, afstandskrav og aflyste arrangementer og oplevede, ikke overraskende, et kraftigt fald i beskæftigelsen, mens detailhandel på trods af krisen er vokset med to procent. Det er over landsgennemsnittet, der i det store og hele holder status quo med en vækst på 0,4 procent.

Der ses en stor stigning i beskæftigelsen i internethandlen på landsplan. I Region Midtjylland er den vokset med en fremgang på hele 28,8 procent. Og industrien, der er en af de absolutte hjørnesten i regionens erhvervsstruktur, er også sluppet forholdsvis let gennem krisen med et beskedent samlet fald i beskæftigelsen på under to procent:

”Som erhvervshus skal vi understøtte alle virksomheder og brancher uagtet om de oplever vækst, tilbagegang eller møder specifikke udviklingsbarrierer. Rapporten er med til at synliggøre det midtjyske erhvervslivs primære behov – og i den forlængelse, hvilke indsatser, der er nødvendige at sætte i søen til glæde for virksomhederne i regionen, så de har de bedste forudsætninger for vækst og udvikling”, påpeger direktør Erik Krarup i Erhvervshus Midtjylland.

Markante regionale styrkepositioner

Ud over at dykke ned i beskæftigelsen i regionen, fremhæver analysen også regionens styrkepositioner. Fødevarer og energi/miljø er to centrale midtjyske styrkepositioner, der fortsat står stærkt i forhold til resten af landet.

Fødevaresektoren er med til at knytte hele regionen tæt sammen i strukturelle erhvervsnetværk. Fra de specialiserede landbrugs- og fiskerikommuner i vest over Danish Crown i Randers, småkageproduktion i Hedensted og Arlas mejerier i både Ringkøbing-Skjern og Holstebro skaber fødevareproduktionen arbejde overalt. Samlet set er 69.484 beskæftigede inden for ’Fødevarer’ i Region Midtjylland, hvilket er knap 15 procent af den private beskæftigelse.

Et af regionens mindste ressourceområder målt på antal beskæftigede, ’Energi/Miljø’, er samtidig også en af de absolut stærkeste styrkepositioner. Her ligger Region Midtjylland markant over landsgennemsnittet med 160 beskæftigede i ’Energi/Miljø’ for hver 100 på landsplan. Tilsammen stod ’Fødevarer’ og ’Energi/miljø’ for lige under halvdelen af hele regionens eksportomsætning på 258 milliarder kroner i 2019.

Grøn omsætning fylder godt i Midtjylland

Analysen kaster også et blik på to temaer, den grønne omstilling og det digitale område, der fremhæves af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som to drivkræfter for vækst og udvikling i hele landet.

Det grønne, nærmere defineret som varer inden for miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse, fylder mere i Region Midtjylland end landsgennemsnittet, og den grønne omsætning vokser støt. På det digitale område er it-beskæftigelsen i Region Midtjylland kun overgået af Region Hovedstaden i 2019. Med en vækst på 20,7 procent i perioden 2013 til 2019 har Region Midtjylland endda den hurtigst voksende it-branche, til sammenligning har der på landsplan været en vækst på 18,1 procent.

Læs den tværgående rapport: Erhvervsudvikling – strategi, styrker og statistik her

Fakta: rapportens hovedkonklusioner i tal

Udviklingen i beskæftigelsen 2019-2020:

  • For oplevelser og kreative erhverv er der sket en tilbagegang i beskæftigelsen på henholdsvis 11,6 procent og 5,0 procent. Det afspejler udviklingen på landsplan.
  • Detailhandlen i Region Midtjylland voksede overordnet med 2,0 procent mod en vækst på kun 0,4 procent på landsplan. Der har været en stor stigning i internethandlen på landsplan. I Region Midtjylland voksede den med 28,8 procent i beskæftigelsen.
  • Industrien i regionen oplevede en samlet tilbagegang på 1,9 procent over for et landsdækkende fald i beskæftigelsen på 1,3 procent.

Regionens styrkepositioner:

  • Region Midtjylland har haft en vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere på 0,2 procent i perioden første kvartal 2020 til første kvartal 2021. På landsplan er fuldtidsbeskæftigelsen faldet med 0,5 procent i samme periode.
  • Regionens største ressourceområde er Bygge/bolig, med 22,0 procent af den samlede private beskæftigelse.
  • Næststørste ressourceområde er Fødevarer med 14,7 procent af den samlede beskæftigelse. Her har 16 ud af regionens 19 kommuner flere beskæftigede end landsgennemsnittet.
  • Energi/miljø står for blot 4,0 procent af regionens samlede beskæftigelse, men området har haft en beskæftigelsesvækst på 6,9 procent i perioden 2016 til 2019 – sammenlignet med en vækst på 2,0 procent for hele landet.
  • Med en vækst på 42,9 procent er Region Midtjylland den region, som har haft den største vækst i grøn eksport i perioden 2013 til 2019 – samt regionen med den største grønne beskæftigelse og specialisering i 2019 med over 25.000 årsværk.
  • Region Midtjylland har den hurtigst voksende it-branche, den er vokset med 20,7 procent i perioden 2013 til 2019, mod 18,1 procent på landsplan.

Kommentarer