Debat og politik

Byrådet skal finde stort millionbeløb ved at omprioritere

Foto: Silkeborg kommune

Skal der findes flere penge til sårbare børn og voksne, socialområdet og ældreområdet, skal der findes besparelser på andre områder i næste års budget. Få et overblik over ”rigets tilstand” og byrådets drøftelser om kommunens økonomi på byrådets årlige budgetseminar.

Byrådet var 23. og 24. august 2022 samlet til det årlige budgetseminar for at drøfte næste års budget. Normalt holder byrådet det to dages seminar på et konferencecenter, men i år er konferencecenteret sparet væk, og seminaret var i stedet rykket ind i byrådssalen på Rådhuset.

Silkeborg på vej mod hård økonomisk opbremsning

– Vi har haft nogle meget svære, men også konstruktive drøftelser, og signalet fra alle partier er, at byrådet i fællesskab tager ansvaret og vil finde løsninger på udfordringerne i fællesskab, selvfølgelig med partimæssige forskelle, siger borgmester Helle Gade. 

– Vi er i Silkeborg Kommune i en økonomisk opbremsning både her i 2022 og 2023. Dels skal vi have vores udgifter til at balancere med vores indtægter, så vi ikke tømmer kommunekassen og dermed ikke har penge til at betale lønninger, regninger og nye anlæg. Dels må vi ikke bruge for mange penge, så vi rammer det loft, der udløser en sanktion i form af en økonomisk ’bøde’ fra staten, siger Helle Gade.  

Fire store udfordringer i forhold til næste års budget.

– For det første er der indgået en meget stram økonomiaftale mellem KL og Regeringen, som lægger et loft over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i 2023. Så selv når vi har pengene, må vi ikke bruge dem. Selv om vi havde indtægterne, penge i kommunekassen og balance i økonomien, så må vi ikke nødvendigvis bruge pengene. Vi risikerer at få en økonomisk bøde fra staten, hvis vi bruger for mange penge, siger Helle Gade. 

– For det andet er der en stor økonomiske usikkerhed om kommunernes indtægter og udgifter på grund af krigen i Ukraine, den stigende inflation og eftervirkningerne af corona-pandemien. Det betyder stigende indkøbspriser for kommunerne, og usikkerhed om borgernes indtægter og dermed kommunens skatteindtægter.

– For det tredje er vi som mange andre kommuner presset af stigende udgifter på de store velfærdsområder, siger Helle Gade 

Det er især udgifterne til familieområdet på grund af flere sårbare børn og unge, socialområdet på grund af flere sårbare voksne og borgere med handicap, ældreområdet på grund af flere plejekrævende ældre samt kollektiv trafik blandt andet på grund af de stigende brændstofpriser.

– For det fjerde er Silkeborg en stor vækstkommune, og derfor har vi behov for at investere i nye daginstitutioner og skoler, så vi får plads til de mange nye børn, som dermed presser vores drift og anlæg, mens økonomiaftalen mellem Regeringen og KL lægger et loft over, hvor mange penge vi må bruge på anlæg.

Forslag om politisk omprioritering af op mod 90 mio. kr.

– På den baggrund har byrådet drøftet, om vi kan omprioritere op mod 90 mio. kr. i budgettet for næste år. 

– Skal vi have realistiske budgetter og balance mellem udgifter og indtægter, så kan vi vælge at tilføre op til 90 mio. kr. til en række velfærdsområder. Omvendt skal vi finde det samme beløb andre steder i budgettet gennem en række besparelser for at vores budget balancerer, siger Helle Gade.

– Desuden kan vi vælge at finde yderligere luft i budgettet på op til 40 mio. kr., så vi får en større økonomisk robusthed. Det skal vi, hvis byrådet ønsker det i budgettet, så vi ikke som i år pludselig står i en situation, hvor udgifterne rammer serviceloftet, og vi skal finde nye besparelser for ikke at få en ’bøde’ af staten. Det er et dilemma: Skal vi have en økonomisk buffer i budgettet, så skal byrådet finde yderligere besparelser i næste års budget.

– Vi har drøftet udfordringerne på budgetseminaret, og vi fortsætter nu forhandlingerne mellem partierne i den kommende tid. Vi taler godt sammen om problemerne, tonen er konstruktiv, og jeg har en god fornemmelse af, at byrådet vil tage ansvaret på sig og træffe nogle svære og dilemmafyldte beslutninger, så vi forhåbentlig får et budget i balance, siger Helle Gade. 

”Rigets tilstand”

Kommunens budget er over 6 mia. kr. og byrådet vedtog i juni en økonomisk politik med et højt anlægsniveau på 375 mio. kr., fordi Silkeborg er en af Danmarks store vækstkommuner. 

På budgetseminaret blev byrådet orienteret om ’rigets tilstand’, herunder:

Den meget stramme økonomiaftale mellem KL og Regeringen, som lægger et loft over kommunernes serviceudgifter i 2023, og hvor kommunerne under et også må finde sig i, at de skal bruge færre penge på nye anlæg end i 2022.

Usikkerheden om den økonomiske situation i Danmark og resten af verden blandt andet på grund af krigen i Ukraine, den stigende inflation og eftervirkningerne af corona-pandemien. Det påvirker både kommunernes udgifter og indtægter.

Silkeborg har fortsat i 2023 en høj befolkningsvækst, som blandt andet betyder flere skoleelever og flere børn, som skal passes. 

I 2023 ventes en befolkningsvækst på omkring 2 %. Det er inklusive ca. 540 flygtede ukrainere. 

Frem mod 2035 ventes 15 % flere borgere i kommunen. Det er en gennemsnitlig vækst på godt 1 % om året. Væksten fordeler sig blandt andet med en vækst i antallet af ældre over 80 år med 85 %, hvilket følger den generelle tendens om en aldrende og dermed mere plejekrævende befolkning i samfundet. Antallet af børn i pasningsalderen 0-2 år ventes at vokse med 13 %, der ventes 31 % flere 3-5-årige, og i skolealderen 6-16 år ventes 28 % flere børn.

Da Silkeborg er en af Danmarks store vækstkommuner, kan kommunens skatteindtægter øges ved at selvbudgettere frem for at vælge det statsgaranterede skattegrundlag. Det giver flere penge til velfærd.

Selv om kommunen har pengene til at ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, pædagoger m.v., så er det det en stor udfordring at rekruttere medarbejdere på grund af mangel på arbejdskraft i Danmark. Udfordringen ventes at blive større i de kommende år i alle Danmarks kommuner.

De videre forhandlinger

Efter byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2022 indleder borgmesteren for alvor forhandlinger med byrådets partier om næste års budget. 

– Det er nogle meget svære drøftelser, men vi taler godt sammen på tværs af partierne, og jeg fornemmer en vilje til, at vi får løst de udfordringer, vi har. Det er et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om budgettet, siger Helle Gade. 

I øjeblikket gennemføres den formelle høringsperiode, hvor kommunens MED-udvalg, skolebestyrelser, seniorråd og handicapråd kan afgive høringssvar om næste års budget og de foreslåede budgetudvidelser og besparelser. Der er deadline for høringssvar 12. september kl. 8, så høringssvarene kan nå med til byrådets 1. behandling af budgettet 13. september 2022. 

27. september kl. 12 er der sidste frist for partierne til at komme med eventuelle ændringsforslag til budgettet.  

Budgettet vedtages ved byrådets 2. behandling 11. oktober 2022.

 

Kommentarer