Kjellerup

Byrådet godkender økonomisk opbremsning i 2022

Foto: Silkeborg kommune

Byrådet har godkendt, at det forventede merforbruget på ca. 114 mio. kr. på de store velfærdsområder nulstilles. Samtidig har byrådet godkendt besparelser på 84 mio. kr. i dette års budget at undgå en økonomisk ’bøde’ fra staten for at overskride et udgiftloft, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Byrådet godkendte mandag aften besparelser på 84 mio. kr. i dette års budget. Det sker for ikke at risikere at få en ’bøde’ fra staten på 60-80 mio. kr. for at overskride et udgiftsloft, som er aftalt mellem Regeringen og KL. 

Forslagene til besparelser, som byrådet nu har godkendt, kan ses på dagsordnerne til de enkelte fagudvalgs møder i begyndelsen af august.

Byrådet besluttede samtidig at nulstille budgetterne på de store velfærdsområder, så udgifter og indtægter balancerer. Der er et forventet merforbrug på ca. 114 mio. kr. til børn og unge med særlige behov, socialområdet, ældreområdet og kollektiv trafik, som nu er tilført områderne, så udgifter og indtægter balancerer i budgettet.

Allerede ved budgetopfølgningen i marts blev organisationen bedt om at træde på bremsen, men siden er udgifterne på de store velfærdsområder fortsat steget mere end forventet. 

Byrådet besluttede derfor at fremrykke budgetopfølgningen med en måned, og på et ekstraordinært møde 28. juni 2022 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget den økonomiske situation. Her besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at indstille til byrådet, at det forventede merforbrug på ca. 114 mio. kr. på de store velfærdsområder blev nulstillet i budgettet, og at alle kommunens serviceområder samtidig med forskellig %-besparelser skal bidrage med en samlet besparelse på 84 mio. kr. for at mindske risikoen for at få en ’bøde’ i form af en sanktion til staten for at overskride et udgiftsloft for 2022, som er aftalt mellem Regeringen og KL. Kommunen forventer at 56 mio. kr. af besparelserne kan hentes i 2022 og de resterende 28 mio. kr. hentes i 2023. Se beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. juni 2022.

Det er den beslutning, byrådet nu har godkendt.

Kommentarer